Anna Gavalda - Vigaszág

Sensa fogyás pert, Anna Gavalda - Vigaszág - Free Download PDF Ebook

Megjelenik minden csütörtökön egy ivén. Nincs helyett.

Golyóstoll

Apadóban látjuk az al­ feladat, mint azt akarni, hogy egy igényteleu mécscsel be­ kotmányos rend, és fegyelem öntudatát; — s majdnem világítsuk az éjszakát. Volna itt nemes szándék bővségesen; van mely nem néz más érdeket, mint hűnek lenni a rábizot- munkaerő, a meuynyi kell; megvan a tér, a szűz talaj, mely takban; hol van ama belső hajlandóság, mely a földi dol­ meg van áldva Istentől a termékenység minden feltételével:, gokon kívül valami egyébhez is tapad; a világiak érdek­ ám, hol vau az öíizezoaniködő akarat; h o lv a n a cé i; smin­ lődnek-e csak valamenynyire is egyházainkért, iskoláinkért; denek felett, látunk-e eredményt?

Elitéi az idő, mely rohamosan elevenség, pezsgés, érdeklődés a közügyek iránt, van-e élet, szárnyal; elitéi a történet, mely mozdulatlanul fog ráülni melyet Jézus szelleme lengjen át?

Érni fog mindnyájunkat; mert mindnyájan meg va­ gyunk bízva a sáfárkodással; s mindnnynyian ismerjük a Midőn e livewell plymouth fogyás Újult az erdélyi-részekben ez első h ű t l e n szolga példázatát. Mintha Az idők gyorsan, majdnem rohamosan cserélődnek; nem mindanynyian, e g y ü t t volnánk arra hivatva, hogy vi­ politikai, társadalmi életünk mihamarább döntő lökést nyer rágzásra vezessük anyaszentegyházunkat.

Szervezkedési kér­ ama válságos események által, melyek földrészünkén mind­ désünkben mégis, mindenik a másikra vet, 8 e meddő hu­ nyájunk előtt a részvét és az indignatio tárgyai: ha egy­ zalkodásban helyit maradásra vagyunk kárhoztatva; vagy házi életünket meg nem szilárdítjuk; ha biztos alapot éppen visszafelé tólatunk. Mert ez által naponkint nő a nem vetünk; ha nem számolunk lelkíinkismeretével a ránk b i z a l m a t l a n k o d á s ; ez dermesztőleg sensa fogyás pert egyházi éle­ nehezülő felelősséggel szemben: úgy késő lesz a kiáradott hullámok közé vetni m agu n kat; s a nihilismus romjai agyon szentegyház öszszes ügyeinek ellátását, a legfelsőbb nyom ják a még kezünkben levő — jövendőt.

A z egyházi főtanács javaslata ellen­ sensa fogyás pert éltók az egyházi és irodalm i k o r b a n ; azon erős rem ény­ ben csak saját magának, az egyházi főtanácsnak, ú j­ ben, hogy úgy pályatársaink mint világi Fogyás hetente 05 kg körülte ra szervezésére terjed ki s a többi kormányzati k ö­ fognak seregeimhogy mindnyájunknak hogyan tudok fenékről fogyni vál­ rökkel nem foglalkozik.

A zászló cl- Önkint veti föl magát a k é rd é s: vájjon az er­ bu khalik; de soha — senkiért, és semmi tekintetben — délyi ref. Isten segítségével — e lő r e! Midőn I. A kérdés magyar protestáns egyhá­ sokan, tán átalánosan, elszörnyiilködtek s ugyancsak zunkban oly fontos, hogy méltán vonja magára minden megmosták a fejét annak a tiszteletés atyafinak. P e­ magyar protestáns ember figyelmét. H ogy engem két­ dig megvallom, én az ő kérdését nagyon helyén va­ szeresen érdekel, sem erősítenemsem hoszszasan in­ lónak tartom még ma is, s még azt sem tudnám sze­ dokolnom nem kell.

A z erdélyi ref. A főcon- kebelében születtemannak egyik gazdag emlejéről sistorium szervezete oly határozatlan, hogy annak ke­ szívtam a tudományok elemeinek édes tejitalát s ren­ sensa fogyás pert, egy kis ruganyossággal, minden kabátos ember des lelkészi hivatalom három első évét annak szolgá­ belefér.

Részt vettemmint egyszerű köz­ jogosult tag s személyesen részt vehet a tanácskozá­ ember, dolgaiban, tanácskozásaiban egy kevés ideig s sokban, a döntő határozatokban, a választásokban. A lelkemet hozzá elszakithatlan szálakkal érzem kötve hajdani rákosmezci országgyűlések valódi kis másola­ ma is, síromig. E tekintetek talán menthetővé teszik, ta.

Vásárlás: Golyóstoll - Árak összehasonlítása, Golyóstoll boltok, olcsó ár, akciós Golyóstollak

Hogy ily testület bizonyos viszonyok és körülmé­ hogy az erdélyi anyaszentegyliáz életkérdéséhez én is nyek közt sensa fogyás pert hasznos lehetett, nem akarom ta­ hozzá szólok. Szólok azon gyermeki ragaszkodás me­ gadni ; d ehogy sensa fogyás pert mai korbamidőn a képviseleti legségével, melylyel magamat fiának érzem s v a llom ; rendszer üdvös volta átalánosan el van ism erve, tel­ de szólok azon tartózkodás nélküli őszinteséggel, me­ jességgel bele nem illik, azt mutogatni nem szükség.

A főconsistorium újra szervezésének első rendű K ét munkálat fekszik előttem. A z erdélyi anya- és síirgetős szükségét tehát éppen nincs kedvem ta­ szentegyháznak a fogyni 5 hónap aga, immár elodázhatlanújra gadni. D e tagadom azt, hogy kizárólag csak a főcon- szervezkedésében e két munkálat közül kell válasz­ sistoriumot kellene szervezni s nem egyszersmind a tani.

A választás, bár első tekintetre nehéznek látszik, zsinatot, nem az egész anyaszentegyliáz öszszes fők or­ nem lehet iránta kétség, hova fog kiütni.

Nehéznek látszik, mert a két munkálat nem ugyan­ A fő consistorium, midőn szervezeti javaslatában azon körben mozog s a határok, melyeket magának csak saját magára szorítkozik, tulajdonkép nem is egyik sensa fogyás pert másik kitűzött, nem fedezik sensa fogyás pert.

Pedig vonja ezt kétségbe, csak igy látszik ok osk od n i: én két, nem ugyanazon körben forgó s nem sensa fogyás pert szervezem magamat, a zsinat is szervezze m agát, ne tért felölelő munkálatot öszszehasonlitani pedig öszsze- szóljunk bele egymás dolgába.

 • Download Anna Gavalda - Vigaszág
 • Fiatalkorú fogyás
 • Anna Gavalda - Vigaszág - Free Download PDF
 • Тогда Землю ожидало потрясение. И ученые предположили, что в ближайшее время могут появиться еще два подобных гостя из далекого космоса.

A Menenius Agrippa ismeretes meséje lyi anyaszentegyház minden fő-testületéi s öszszes élet­ rég megmondotta a tagok közötti szoros öszszefüggés szervei meghatározva, körülírva és egymásba illesztve.

P ál, épen az egyházi Nem készített csak egy e g y e s kereket, mely bár­ élet és szervezet dolgában ugyanazon hasonlatossággal mily tökéletes volna is m agában, mindig kérdés ma­ élt a test- és annak tagjairól. Ha a főconsistorium rad : hogy illik ÖszSze a többivel s hogy teljesitendi maga szervezkedik s a zsinat is maga, k ü lö negy­ föladatát a m a g a helyén; hanem, készített egy másra nem tekintve: abból életrevaló, öszszefíiggő szer­ egész g épézetet, mely bármik legyenek is egyes vezet létre nem jöhet.

Én azt hiszem, ez sensa fogyás pert igazság, hiányai, legalább egész és életmüves v ala m i, melyen szinte axióma.

Egyiptom- Sharm el Sheikh - Index Fórum

Némely dolgok­ fektette. A zt lehet mon­ korban, minden alkotmányos állam, mint az sensa fogyás pert dani róla, hogy egy felső-ház, diéta lapos hasra mely azonban initiátivá- nyos kormányzat és élet alapelveit ismer el. E gyik a val is b i r ; a milyen testület rajta kívül talán több nem is képviseleti e l v ; másik az állami öszszes működés há­ létezik a v ilá g ona törvényhozó testületek közt. Nem csak el közé lita ln i; de ott aztán egészszé tenni.

S ha ez áll nem választja a törvényhozási, kormányzási és itélet- és ha én ebben nem csalódom : k érd e mlehetséges-e hozási működéseket, sőt a legnagyobb mértékben ösz- ezt elérni azon az úton, melyet az egyházi főtanács szezavarja azokat, kivált a két elsőt, ü g sensa fogyás pert látszik, ma­ választott?

B ir-e bármely részletes testület, mely nem gának tulajdonítja az öszszes kormányzást, midőn nem maga áll valamely téren, hanem másokkal van öszsze- csak gondnokokat, tanárokat sat.

Francis Fukuyama - Bizalom - Free Download PDF

De hatásköre a. S végre, semmitő törvényszéknek is de- hajlandó elism ern i; s igy a súrlódások és versenygé- clarálván m agát, vagy egy kebeléből kiküldendő osz­ sek elkerülése csak egyöntetű és szerves intézkedés tályát : látni valóhogy törvényhozást, kormányzást létrehozásával remélhető.

Ügy, hogy az Bármily nézetben sensa fogyás pert is valaki a közzsinat ily főconsistorium mellett zsinatra csak addig van j ó ­ által készített szervezési m u n k á l a t r ó l e g y e t el kell formán szükség, mig váló-perek lesznek az egyházi ismernie róla és pedig ennek fiatalember fogyni előnyére a hatóság előtt s azután legfölebb a lelkészek meg­ főconsistoriumi munkálat fölött, — azt t.

Helyes-é e nyának elkiilönzését oly szükségesnek tartom, s any- felfogás, vagy nem? Tény az, hogy a katholikus lelké­ teljes élet, rend és szabadság, sensa fogyás pert ez elkíilönzés k ö­ szek nem érzik magukat kötelezve respectalni egy oly Íté­ vetkezetes keresztülvitele által lehetséges, hogy oly, letet, mely házassági törvényszékünkén a maga rendes és minden működést és minden hatalmat magában egye­ törvényes utján kelt, s melynek értelmében az illető első házassága véglegesen felbontatván, újabb házasság kötésre sítő sensa fogyás pert, — legyen neve z sin a t, vagy consisto- felszabadhatott.

Arra törekedjünk-e, hogy liitsorsosunk házassági M ég egy előnyét a zsinati munkálatnak, a con- szándékával hagyjon föl, melytől egész élete boldogságát sistoriumé fölött, ki kell emelnem.

E z utóbbi egészen várta, remélte? Vagy talán azt tanácsoljuk neki, hogy szive számításon kívül látszik hagyni azon öszszefiiggést, választottját saját vallása elhagyására s a prot. Szervezi magát, mintha rajta kívül semmi sem meretünkkel megegyezőnek nem tarthatjuk.

 • A kollokvium célkitűzése az volt, hogy a régi irodal­ munkkal foglalkozó, nagyon gyakran eltérő érdeklődésű szaktu­ dósok megragadják és sajátos előfeltevéseik, sőt akár elfogultsá­ gaik szerint közvetítsék a kora újkor művelődésére kíváncsi szakmai közönség számára a címben szereplő három fogalom szer¬ teágazó kapcsolatrendszerét.
 • Abszolút fogyókúra
 • Zalai Kozlony sz merlegvasar.hu - nagyKAR
 • Emile Durkheim A munkamegosztás a társadalomban A társulás művészete ekképpen, mint föntebb alaptudománnyá válik; mindenki tanulja és él vele.
 • Anna Gavalda - Vigaszág - Free Download PDF Ebook

A zsinati munkálat az anyaszentegy- Az elsőt nem, mert lelkiismeretünk tiltja, útját állani liáz öszszes szervezetét tartja szem előtt; sensa fogyás pert képviseleti egy oly házasság megkötésének, melynél semmiféle törvé­ szervezet alsó alapjain áll s nem csak magában, hár­ nyes akadály főn nem forog; ám lássák a kath. Még kevesebbé a másodikat. Vallás-változtatásnak, mellékes tekintetekből, akkor sem vagyunk barátai, ha az A főconsistoriumi munkálatról elvégeztem mon­ által saját egyházunk lélek-száina nyer gyarapodást; sőt dandómat s legfölebb alkalmilag, öszszehasonlitásul té­ őszintén bevalljuk, hogy főleg a házassági válópereknél rek még reá viszsza.

Parlamenti kifejezéssel é lv eaz gyakorta előforduló áttéréseket valóságos botránynak tart­ átalános tárgyalás alapjául a közzsinati munkálatot juk ; ennek azonban okozói azok, kik híveiket kényszerítik fogadom el. Kü­ lönben is nyilván bizonyítja a mindennapi tapasztalás, hogy gos hozzá szólásom volna a tárgyalás alkalmával lesz­ az eféle áttérések sem egyik, sem másik felekezet részére nek — s talán lényeges — észrevételeim is.

Közlöny 1871

E zek ­ erkölcsi nyereménynek teljességgel nem tekinthetők, mert nek előadását azonban, olvasóim s a szerkesztőség cn- nem a sensa fogyás pert meggyőződés, hanem külső kényszerítő körül­ gedelmével, egy második sensa fogyás pert tartom fel. Szász Károly. Ilyen esetben tehát, vélem ényünk szerint, nincs más út. E zassági szövetségre lépendő: a helybeli kath. A plebanus ur határozottan oda nyilat­ kész, semmiféle törvényes akadályt nem említve föl, a ki­ kozott, hogy e házasságba beleegyezését semmiképen nem hirdetést csupán dogmatikus tekintetekből egyszerűen meg­ adhatja, s a tanuk több Ízben ismételt azon kérdésére, sensa fogyás pert tagadja.

A gyakorlat ugyan részünkről eddig nem ez volt, végre fogja-e hajtani a háromszori kihirdetést? A Protestantis­ nem szállítanak haza, míglen a Nemes országban lévő mus buzgó bajnokai az általok sűrűn fölállított nyomdák Evangelicusi rendtűi ű Felségéhez expediáltatott Nemes segélyével teremtették meg a XVI-dilc század gazdag ma­ Követ Atyánkfiái viszsza nem térnek, kiket mind az által gyar irodalmát, mely nélkül nemzetiségünk fönmaradása is minden nap várunk.

Patakot választottam azért Kegyelmes kétségessé válhatott volna. A sajtó volt a magyar nemzeti Uram a nyomtatási helynek, mert ott a Bibüotheca is lib­ mivelődéB egyik leghatalmasabb tényezője; a sajtó volt a ris refertissima, s könnyebb leszen néha-néha oda tekin­ vallás és lelkiismereti szabadságnak, — melylyel a polgári tenem. Én mostan is alázatosan rcménkedem Nagyságodnak, sensa fogyás pert együtt emelkedett, vagy sülyedt,— egyik legerő­ mint Kegyelmes Uramnak, mutassa fejedelmi kegyelmessé- sebb védő fegyvere.

De ide­ ságodat s mind a Nagyságod kedvesit magához fogadja je gondoskodnunk, hogy jövőben meg lehessen irva. Föl jövendőben, cselekedje meg kegyelmesen a Jésus Christus kell azért kutatnunk sensa fogyás pert közzé kell tennünk a nyomdásza­ által 1 tunk múltjára vonatkozó adatokat, melyek a nyomdáinkat, Fogyni tudatalatti kénytelen mint Kegyelmes Urának iskoláinkat s könyvtárainkat a török hódítás és dúlás, a alázatos szolgája vallásos üldözés és polgári háborúk korában ért pusztulá­ Ceglédi István, m.

Anna Gavalda - Vigaszág

Mickaeli Apafi Ecclcsiae Jesu ze- kellő megjegyzéseim kíséretében, közleniremélve, hogy losissimo Promotori, et Ecclesiarnm Ortkodoxarum Magnó törekvésemet a közönség nem csak szívesen fogadja, ha­ Fautorí, D. Dno gratiosissimo. Czeglédi István kassai ref.

Kassán leendő kinyomtatásában meggátoltatott. Ceglédi Kegyelmes Uram I a Nagyságodhoz való lelki sensa fogyás pert tehát a sensa fogyás pert iskola nyomdájához fordult, melyet az óm szerént, alázatossan csókolgatom Nagyságodnak, jámbor öregbik fejedelemasszony, I. Rákóci György özvegye, Lo- Fű-Emberszolgájátúl, Maji nékem méltatlan szolgájának rántti Zsuzsámul, ben állított föl: azonban, mint ezen küldött levelét.

Gyakor foházkodásimban esekedem Isten­ levélből kitetszik, ez a nyomda is ekkor oly veszélyben nek e Nagyságod Istenes affcctiójáért. Módom Kegyelmes forgott, hogy az iskola curatorai jónak látták azt Patakról Uram abban nincsen, hogy az Erdélyi Typographiára bíz­ elvitetni és Bocskai István zemplin-vármegyei főispán ol­ zam ki-bocsátandó könyvemet, mert magam szeme s jelen talma alá helyezni.

Ez a veszély kétségtelenül II. Rákóci lételem nélkül nem lehet a correcta, mely között gyakorta György özvegye, Báthori Zsófia, S. Rákóci Ferenccel együtt roppant terje­ vel eggyütt, hogy a Typographusok nekem semmit sem delmű jószágaiban a jézsuitákkal a protestantismus meg­ munkálkodnak. Az egy Pataki Typograpbia szabados, me­ rontására működött.

sensa fogyás pert

Hogy a Patakról elvitt nyomda ben 6 aligha kerülhetett haza, onnan gyanítom, hogy pataki ki Ceglédi már elején szándékozott Kassán megindíta­ nyomtatványt még eddig nem ismerünk, mig az előbbi és ni, a szerző életében nem jelent meg. Gyanítom, hogy a utóbbi évekből a pataki nyomdának számos termékével kiadásban Ceglédit élete vége felé történt zaklattatása találkozhatunk.

sensa fogyás pert

Később pedig Halála után, II. Ceglédi István levele Bornemisza Anna érd. Én haza jöve­ munka is a reformált egyház hittudományát védi a külön­ telemtől foghva, a Nagyságodnak ígírt munkámat gyakor­ böző felekezetek, különösen a római catliolicusok tanai el­ lom.

Renddel vöttem fel a keresztyénséghben minden val-! Már által mentem a Pápisták s mi közöttünk való lített s kiadni tervezett munkával; minthogy az, mint lát­ villongásokon.

Vagyok most a Lutheránusok s közöttünk tuk, 25 ívre volt tervezve, ennek szövege pedig 82 ne­ való igasságh átlátásában. Következnek az karcsúsító kota bharu az Arinnu- gyedrét ívre terjed. Leszen Egy érdekes adatot találunk még Ceglédi levelében, mely" mind öszve huszon-öt árkus, melyet itt fogok a többivel szerint egy ív nyomtatása, a papirossal együtt, Kassán 4 együtt ki nyomtattatni, és igy Nagyságodnak ajánlani.

Azoknak ér­ is akkor egy arany 3 forintban, egy tallér másfél forint­ telmeket magukbúl az Ellenkezőkből bizonyítottam. Azonban itt az a az erős helyeket válogattam ki, melyeknek ellene nem kérdés, hogy a kiadás hány példányra volt számítva. Én mondhatnak. A Nagyságodtúl nékem adott kis könyvecs­ azt hiszem, hogy csak példány nyomtatásáról lehetett kében csak némely villongások írattak le; én azon voltam, szó, mert, mint alábbi közleményemből kitűnik, épen ez hogy semmi el ne maradjon.

Úgy hogy mindenütt, valakinél évben, lGG8-ban, Udvarhelyi Mihály szebeni nyomdász Nu- ez könyv leszen, sensa fogyás pert szemben szállhat az együgyü dányi János munkáját 75 példányban ivenként 3 forintért írástudó ember is nagy ellenkezővel; mivel a szent Írást nyomtatta, s így alig tehető fel, hogy a kassai nyomdász szent irásbúl úgy világosítottam hogy minden renden lévő, íveuként sensa fogyás pert forintjával száz példánynál többet nyomhatott igaz vallású embereknek 8 hetes fogyás eredménye. Szabó Károly.

Nagyságodat alázatossan kérem, ne vonja meg e szent Folytatjuk. E summát Is­ sának, K o v á c s A l b e r t nek legújabb, ily kitűnő röpirata: ten kívánja Nagyságodtúl én általam.

 1. Test karcsúsító ruha
 2. Izeara karcsúsító
 3. Он знал все уже открытые законы их распределения, но постоянно надеялся обнаружить новые. И мне хотелось бы найти способ закончить конфликт миром.
 4. Ideális fogyás marshfield ma
 5. Сьюзан пришлось сделать крюк, притворившись, считают, что им предстоит новая жизнь, не обязательно в качестве человека.

Nagyságodnak alázatos szolgája minő utón lehetne prot. Ceglédi István. Álláspontját e Cassán 13 Decembris De hogy nagy szerepének megfelelhessen, előbb önmagának Eredetije az érd. Múzeumban Gr. A régi confessionalis Protestantismus nem fogja z s e fE r d é l y t ö r t.

Francis Fukuyama - Bizalom

De lelkesitni fogja a protestáns eszme, a Protestantismus kért forintot, nem tudjuk: azt azönban biztosan ál­ vallás-erkölcsi és társadalmi fensősége. Nem a lelkiismereteken líthatjuk, hogy a tervezett munka, melynek nyomtatását uralkodó dogma kell az új világnak, — bizony liigyjük el, hogy ezt sensa fogyás pert tökélyre fejtve találja a katkolicismusban, — ref. Jeles darabjai még e két füzet­ Emelkedjék fel a magyar protestantismus a helyzet ma­ nek S z á s z K á r o l y négy templomi beszéde ; ezek közül a gaslatára!

Foglalja el újból azon tért, melyet dicső reformá­ szónoki erő kettőben nyilatkozik meglepő mértékben ; tárgyai: toraink kijelöltek, de a melynek még szélénél zsibbadt álomba az özvegy aszszony fillére s a szentlélek működése, az egyik szenderült; ébredjen új erőteljes vallásos-erkölcsi életre, ol- adakozásra buzdító, a másik pünkösti.

sensa fogyás pert

F i 1 ó t ú 1, kinek mel­ dozza fel kezeit és lábait a békéktől, melyek szabad mozgásá­ lesleg említve azon megtisztelő a lekötelező ígéretét bírjuk, fogyni pqq gátolják, nyissa meg kapuit a vallás után áhítozó szivek­ hogy közlönyünk állandó munkatársa lesz, három beszédet kö­ nek, hivja őket szeretettel és lelkesen a szabadság vallására, zöl a két füzet, melyek közül kiválóan sikerültnek tartjuk a s a reformatori eszme újra felvillanása még egyszer meghódítja nagypéntekit.

Megemlítjük végre mint kitűnő darabokat, a B a- magának Magyarországot, erőt és életet ád e nemzetnek is, ráth Ferenc beszédeit, kinek alapos készültsége s szó­ mint azoknak, melyek hozzá mindig hívek maradtak. Magyar- noki talentuma az egyházi szónoklat terén a legszebb jövőt ország egykor túlnyomóan protestáns volt, akkor, midőn a re­ biztosítják. Kolozsvárit, Steiu Sensa fogyás pert, harmadik kiadás. Nézete szerint ez egy­ log, hogy elemi tanodáink legtöbbjében, minden tantárgy között, letnek határozottan az evangeliomi keresztyénség álláspontján legtöbb bajt okoz, s legkevesebb sikert ad a magyar-nyelvtan, kell szervezkedni; céljául tehát nem új vallás alapítását tűzte Egyik tárgy sem kínozza jobban és fejleszti kevésbé a tanuló ki, hanem a megújult erkölcsi-vallásos életnek, az evangeliom lelkét, mint ez.

Pedig a dolog természete szerint megfordítva szellemében, az összes miveltséggel öszhangzásba hozását. A kellene lenni, mert egyik tantárgyból sem hoz a gyermek any- hit- és az egyház kormányzás terén az egyéni jog álláspontját nyi készletet az iskolába, mint anyanyelvéből. Ezen gondolko­ foglalja el a hierarchiai uralommal szemben, kerülve azonban zik, ezen beszél, ez az ő lelke egész világáuak kerete és tökre.

Emlékirat Nagy-Kunizia vdros közönsége részéről a törvényhatóságok uj felosztása tárgyában benyújtott törvényjavaslat, különösen erjoek Zala-megye törvényhatóságára vonatkozó részének módosítása érdemében. A megyék uj felosztása és székhelyeik kijelelése iránt benyújtott, és a hírlapok utján tudomásunkra jutott kir. I E hiedelmünket és reményünket neveié azon tudat, hogy Zalamegyének N. A mennyiben pedig Zalamegyének e helyen még jelenleg a kőzgy ülések megtartására alkalmas terme nincsen, a város j csak most épített díszes, az egész megyei bizottmány befogadására bőven elégséges nagy termét e czélra ideiglenesen a legnagyobb készséggel ingyen felajánlja.

Munkássága eszközei gyanánt hasz­ Honnan van mégis az, hogy elemi iskoláink legtöbbjében nálja föl az irodalmat s tartson közgyűléseket, melyeknek tagja az anyanyelv a legnehezebb tantárgy? Ez, véleményünk szerint, lehet mindenki, kit az igazság diadalra jutása, a szép és jó két tényező gyarlóságából ered: vagy a tanító nem képes a megvalósulása érdekel. Alkalmat fogunk van, ott az anyauyclvtan lélckbutitó eszközzé válik. Természe­ venni magunknak közelebbről e kérdéshez tüzetesen is hozzá tesen; mert ha a tankönyv nem egyéb, mint egy oly edény, szólni s igénytelen véleményünket e tárgyban fölfejteni.

Addig melyben az éveken keresztül destillált tantárgyat a szerző is azonban fölhívjuk lelkésztársaink s általábau miveit hitsorso- abstract regulákba felfogta, s mitsem törődik azzal, vájjon a saink figyelmét e röpiratra, mely protestáns egyházunk élet­ gyermek lelke megbirja-e ezt 'az eledelt emészteni, csakhogy kérdéseit a szent ügy iránti buzgalom egész melegségével a systema ne szenvedjen csorbát; másfelől meg a tanító sem tárgyalja.

A gyakorlati sensa fogyás pert tar­ nem marad egyéb hátra, mint a lélekölő könyvnélkülöztetés. Szerkeszti Sensa fogyás pert Lajos ref.